In- en uitsluitcriteria thuiszorg

We vinden het heel belangrijk om klanten te kunnen garanderen dat we te allen tijde verantwoorde en kwalitatief goede zorg kunnen bieden in de eigen woning. Toch kan zich een situatie voordoen waarin de keus gemaakt wordt om geen zorg te leveren of de zorg te beëindigen. De criteria die bepalen wanneer wij wel of juist geen zorg kunnen bieden, zijn opgenomen in de volgende in- en uitsluitcriteria.

icon

Algemeen

Arons Thuiszorg biedt ondersteunende, verzorgende en verpleegkundige hulp thuis bij klanten van 18 jaar of ouder. De zorg kan uit zowel de Zvw, Wlz als de Wmo worden geboden. Het uitgangspunt is om verantwoorde en kwalitatief goede zorg thuis te bieden aan onze klanten.

Ons zorgaanbod:

 • Verpleging
 • Persoonlijke verzorging
 • Casemanagement dementie
 • Individuele begeleiding
 • Huishoudelijke hulp

Inclusie criteria

Klanten met onderstaande aandoeningen en of beperkingen kunnen gebruikmaken van de diensten van Arons Thuiszorg:

 • Somatische aandoening/beperking
 • Psychogeriatrische aandoening/beperking
 • Lichamelijke handicap
 • Zintuigelijke handicap
 • Verstandelijke handicap
 • Psychosociale problemen

Artikel 1 Grondwet
Op grond van geloof of levensbeschouwing, op grond van afkomst en cultuur en op grond van geslacht of geaardheid wordt niemand uit- en buitengesloten.

Exclusie criteria

Wanneer een klant een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving en niet binnen de bevoegdheden van Arons Thuiszorg valt, moeten we overgegaan op zorgweigering volgens protocol. In geval van zorgweigering zullen we er zoveel mogelijk aan doen om de klant te ondersteunen om buiten de organisatie passende zorg te vinden die aansluit bij de behoeften van de klant.

Grondslag voor weigeren of beëindigen van zorg

 • Toepassen van onvrijwillige zorg, zoals beschreven in de wet zorg en dwang. Er is sprake van onvrijwillige zorg als een klant of zijn vertegenwoordiger níet instemt met zorg of waartegen de klant zich verzet (verbaal of non-verbaal), zoals:toedienen vocht, voeding en medicatie, medische handelingen en therapeutische maatregelen;
  • beperking van bewegingsvrijheid (ook fixatie);
  • in- en opsluiten;
  • uitoefenen van toezicht op de klant (ook toezichthoudende domotica);
  • onderzoek van kleding of lichaam;
  • onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op middelen die het gedrag beïnvloeden (drugs) en op gevaarlijke voorwerpen;
  • controle op drugs;
  • beperking van vrijheid om het eigen leven in te richten, waardoor de klant iets moet doen of laten.
 • Klanten die door hun aandoening/beperking baat hebben bij de veiligheid en geborgenheid van een verblijfsomgeving met 24 uur toezicht.
 • Klanten die de zorg of hulp van Arons Thuiszorg niet accepteren.
 • Klanten die de zorg of hulp van Arons Thuiszorg niet accepteren.
 • Klanten die suïcidaal gedrag vertonen.
 • Klanten met ernstige onrust en bewegingsdrang, decorumverlies, verbale en non verbale agressie. Gedrag dat niet te beïnvloeden is door frequent positieve aandacht.
 • Klanten die weigeren mee te werken aan het veilig en verantwoord werken van de medewerkers van Arons Thuiszorg, of onbetamelijk gedrag vertoont zoals agressie, discriminatie, seksueel grens overschrijdend gedrag.
 • Er is geen indicatie aanwezig (uitzondering hierop is de klant die de zorg betaald uit eigen middelen).
 • Complexiteit zorg, wanneer de benodigde zorg voor een klant zeer hoog is, bijvoorbeeld vanwege een dubbeldiagnostiek, en Arons Thuiszorg de inschatting maakt dat de zorg niet op een kwalitatief goede manier kan worden geboden.
 • Klanten die hun zorg zelf inkopen in de vorm van een Persoons Gebonden Budget (PGB).

Informatie en klachten

De klant waarbij het zorgbeëindigingsprotocol van toepassing is, wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. De klant kan hierop in bezwaar gaan bij de klachtenfunctionaris van Arons Thuiszorg.

Voor vragen bel of mail ons: